รูปหมวดสินค้า

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

SMEs ไทย สู้ เว้ย เห้ย_บทความสินค้าSMEs ไทย สู้ เว้ย เห้ย : ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำนวนกวา่ 2.9ล้านกิจการ คิดเป็นร้อยละ 99.6 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งหมด มีการจ้างงานกว่า 10.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 77.8 ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ สรา้งมลูค่า่เพิ่มทางเศรษฐกจิ หรือ GDP SMEsถึง 3.75 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.1 ของมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ

SMEs ไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น