รูปหมวดสินค้า

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

7แนวทางที่SMEsไทยควรรู้ :seapowergent

7แนวทางที่ซุนวูไม่ได้บอกแต่ SMEsไทยควรรู้ :

1. การเรียนรู้คู่แข่ง เมื่อเกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียน SMEs จำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้คู่แข่งเหล่านั้น เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะเผชิญหน้าในการแข่งขันได้ การวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้รู้จักคู่แข่งจะช่วยให้SMEs นั้นๆ พร้อมรับกับการแข่งขันได้ ซึ่งนอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศอาเซียนแล้ว ยังมีเพิ่มอีก 3 หรือ 6 ประเทศที่ต้องเรียนรู้ (ASEAN+3,+6)  
     2. เสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิต ลดต้นทุนการผลิตด้วยการบริหารจัดการต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิต ผลักดันการผลิตสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา  
     3. เร่งเสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อน บริษัทจำเป็นต้องพัฒนาจุดแข็งให้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและลดจุดอ่อนลงให้ได้มากที่สุด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับคู่แข่งที่อาจเข้าสู่การแข่งขันได้ทุกเมื่อ  
     4. ผูกมัดใจลูกค้าในทุกรูปแบบ บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมสนับสนุนหรือเคยผลิตส่งบริษัทแม่อาจถูกแย่งลูกค้าโดยคู่แข่งในประเทศอื่นที่ได้เปรียบมากกว่าในการเป็นฐานการผลิต ผู้ประกอบการที่เริ่มมีตราสินค้า(Brand)เป็นของตนเอง ควรทำการศึกษาพฤติกรรมตลาดในเชิงพาณิชย์อยู่เสมอเพื่อที่จะผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนเกิดความชำนาญในทักษะการผลิตยิ่งขึ้น   อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

SMEs ไทย สู้ เว้ย เห้ย_บทความสินค้าSMEs ไทย สู้ เว้ย เห้ย : ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำนวนกวา่ 2.9ล้านกิจการ คิดเป็นร้อยละ 99.6 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งหมด มีการจ้างงานกว่า 10.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 77.8 ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ สรา้งมลูค่า่เพิ่มทางเศรษฐกจิ หรือ GDP SMEsถึง 3.75 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.1 ของมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ

SMEs ไทย