รูปหมวดสินค้า

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas,Syngas)


เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas,Syngas)
ก๊าซชีวภาพ (BIOGAS) ถือได้ว่าเป็นเชื้อเพลิงสะอาด (CLEAN FUEL) ไม่มีการปลดปล่อยก๊าซที่ได้จากการเผาไหม้ (ZERO EMISSION) ในขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรมากมาย มีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพได้ เช่น เศษพืชจากไร่นาและสวน เศษเหลือจากฟาร์มปศุสัตว์ รวมถึงมูลสัตว์ น้ำเสียและกากจากโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

     หากได้มีการพิจารณานำเศษต่างๆดังกล่าวมาพัฒนาเป็นก๊าซชีวภาพ ก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยาก สามารถดำเนินการได้ในระดับชุมชน เป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่ง เพราะผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหล่านี้อาจมีมูลค่ามากกว่าไฟฟ้าคือปุ๋ยอินทรีย์ และผลที่ได้รับที่มีมูลค่ามหาศาลคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการย่อยสลายของของเสียเหล่านี้เช่นกันวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กังหันลมกับการผลิตไฟฟ้า


กังหันลม Wind Turbine พลังงานทดแทน
หลักการทำงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้านั้น เมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหัน พลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะ ทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุน และได้เป็นพลังงานกลออกมา พลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลม จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไป โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของลม ความยาวของใบพัด และสถานที่ติดตั้งกังหันลม

การติดตั้งกังหันลมไฟฟ้าการประกอบกังหันลมสำหรับไฟฟ้าการติดตั้งกังหันลมแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine)

กังหันลมกับการใช้งาน
เนื่องจากความไม่สม่ำเสมอของความเร็วลมที่แปรผันตามธรรมชาติ และความต้องการพลังงานที่สม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว จะต้องมีตัวกักเก็บพลังงานและใช้แหล่งพลังงานอื่นที่เชื่อถือได้เป็นแหล่งสำรอง หรือใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานอื่น

ตัวกักเก็บพลังงานมีอยู่หลายชนิด ส่วนมากขึ้นอยู่กับงานที่จะใช้เช่น ถ้าเป็นกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมักนิยมใช้แบตเตอรี่เป็นตัวกักเก็บพลังงาน

การใช้แหล่งพลังงานอื่นที่เป็นตัวหมุน ระบบนี้ปกติกังหันลมจะทำหน้าที่จ่ายพลังงานให้ตลอดเวลาที่มีความเร็วลมเพียงพอ หากความเร็วลมต่ำหรือลมสงบ แหล่งพลังงานชนิดอื่นจะทำหน้าที่จ่ายพลังงานทดแทน (ระบบนี้กังหันลมจ่ายพลังงานเป็นตัวหลักและแหล่งพลังงานส่วนอื่นเป็นแหล่งสำรอง )

การใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานอื่น อาจเป็นเครื่องจักรดีเซล หรือพลังงานน้ำจากเขื่อน ฯลฯ ระบบนี้ปกติจะมีแหล่งพลังงานชนิดอื่นจ่ายพลังงานอยู่ก่อนแล้ว กังหันลมจะช่วยจ่ายพลังงานเมื่อมีความเร็วลมเพียงพอ ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะลดการจ่ายพลังงานจากแหล่งพลังงานอื่น เช่น ลดการใช้น้ำมันดีเซลของเครื่องยนต์ดีเซล (ระบบนี้ แหล่งพลังงานอื่นจ่ายพลังงานเป็นหลัก ส่วนกังหันลมทำหน้าที่คอยเสริมพลังงานจากต้นพลังงานหลัก)


วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ถึงน้ำไม่มา ก็ควรอ่าน_บทความสินค้า_ - Powered by ECShop

ถึงน้ำไม่มา ก็ควรอ่าน : ขอขอบคุณ บจก.บางจาก(มหาชน) สำหรับสิ่งดีๆเพื่อสังคมร่วมแบ่งปันความรู้ดีๆ โดย บจก. เอส.อี.เอ. พาวเวอร์ เจ็นท์ วิธีการเตรียมตัวรับน้ำท่วม ส่วนหนึ่งของ e-book ที่คนโหลดกันมากที่สุด "น้ำมา ให้รีบอ่าน" จากบจก.บางจาก(มหาชน) 


ถึงน้ำไม่มา ก็ควรอ่าน วิธีการเตรียมตัวรับน้ำท่วมก่อนน้ำมา
วิธีการเตรียมตัวรับน้ำท่วม ควรทำอย่างไร
แผนรับมือน้ำท่วม วิธีการเตรียมตัวรับน้ำท่วม

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

7แนวทางที่SMEsไทยควรรู้ :seapowergent

7แนวทางที่ซุนวูไม่ได้บอกแต่ SMEsไทยควรรู้ :

1. การเรียนรู้คู่แข่ง เมื่อเกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียน SMEs จำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้คู่แข่งเหล่านั้น เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะเผชิญหน้าในการแข่งขันได้ การวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้รู้จักคู่แข่งจะช่วยให้SMEs นั้นๆ พร้อมรับกับการแข่งขันได้ ซึ่งนอกเหนือจากคู่แข่ง 9 ประเทศอาเซียนแล้ว ยังมีเพิ่มอีก 3 หรือ 6 ประเทศที่ต้องเรียนรู้ (ASEAN+3,+6)  
     2. เสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิต ลดต้นทุนการผลิตด้วยการบริหารจัดการต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิต ผลักดันการผลิตสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา  
     3. เร่งเสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อน บริษัทจำเป็นต้องพัฒนาจุดแข็งให้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและลดจุดอ่อนลงให้ได้มากที่สุด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับคู่แข่งที่อาจเข้าสู่การแข่งขันได้ทุกเมื่อ  
     4. ผูกมัดใจลูกค้าในทุกรูปแบบ บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมสนับสนุนหรือเคยผลิตส่งบริษัทแม่อาจถูกแย่งลูกค้าโดยคู่แข่งในประเทศอื่นที่ได้เปรียบมากกว่าในการเป็นฐานการผลิต ผู้ประกอบการที่เริ่มมีตราสินค้า(Brand)เป็นของตนเอง ควรทำการศึกษาพฤติกรรมตลาดในเชิงพาณิชย์อยู่เสมอเพื่อที่จะผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนเกิดความชำนาญในทักษะการผลิตยิ่งขึ้น   อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

SMEs ไทย สู้ เว้ย เห้ย_บทความสินค้าSMEs ไทย สู้ เว้ย เห้ย : ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำนวนกวา่ 2.9ล้านกิจการ คิดเป็นร้อยละ 99.6 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งหมด มีการจ้างงานกว่า 10.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 77.8 ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ สรา้งมลูค่า่เพิ่มทางเศรษฐกจิ หรือ GDP SMEsถึง 3.75 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.1 ของมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ

SMEs ไทย

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Solar Turbines รุ่น Saturn20 ขนาด 1210kw

เครื่องปั่นไฟ | Solar Turbines | Saturn20 | 1210kw ขายเครื่องปั่นไฟ Solar Turbines รุ่น Saturn20  ขนาด1210kw เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์กังหันก๊าซ จาก Caterpillar นับเป็นรุ่นที่เล็กที่สุดของเครื่องปั่นไฟประเภทนี้ บริการด้วยทีมงานคุณภาพ

สนใจสินค้า โทร.080-0560777 ภูวกร จันทรปรรณิก
email : puvakorn@seapowergent.com

เครื่องปั่นไฟ Solar Turbines Saturn20 1210kW

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประวัติเครื่องปั่นไฟ | Lister Petter_บทความสินค้า_ - Powered by ECShop

ประวัติเครื่องปั่นไฟ | Lister Petter

ประวัติโดยย่อของ Lister Petter
1867 บริษัท RA Lister ก่อตั้งโดยโรเบิร์ตแอชตัน Lister
1893 James B Petter & Sons ก่อตั้งขึ้น
1895 เครื่องยนต์น้ำมันที่ทำโดย Petters
1910 Petters จำกัด ก่อตั้งขึ้น
1929 เครื่องยนต์ดีเซลเป็นครั้งแรกที่ผลิตโดย RA Lister ใน Dursley
                                                   1986 listers RA และ Petters จำกัด รวมถึงรูปแบบ Lister-Petter จำกัด
                                                   2004/2005 Lister Petter มีการเติบโตเป็นประวัติการณ์ทั้งการค้าและการลงทุน

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประวัติโดยย่อเครื่องยนต์ Cummins ในไทย

เครื่องยนต์ Cummins : ประวัติโดยย่อ Cummins Engine Company ก่อตั้งขึ้นที่เมืองColumbus, Indiana,USA ในปี 1919 Cummins เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆที่ได้เห็นถึงศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ ซึ่งได้รับการพัฒนามาก่อนหน้านี้สองทศวรรษโดยรูดอล์ฟดีเซล

อ่านต่อ

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วิธีเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟ | สำหรับมือใหม่


วิธีเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟ  สำหรับมือใหม่ !

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อมือใหม่หัดซื้อเครื่องปั่นไฟโดยเฉพาะ และที่สำคัญคนเขียนก็มือใหม่ฉะนั้นหากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดฟังอีกครั้ง! 
1.ก่อนอื่นควรรู้ก่อนว่าเครื่องปั่นไฟคืออะไร? เอาแบบง่ายๆนะคับเครื่องปั่นไฟมีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้าอ่านแล้วงงมั้ย ถ้างงเอาแบบง่ายลงไปอีกคือ ถ้าคุณเติมน้ำมันให้เครื่องปั่นไฟพอคุณติดเครื่องคุณก็จะได้ไฟฟ้าไว้ใช้

2.เครื่องปั่นไฟประกอบด้วยอะไรบ้าง? เครื่องปั่นไฟประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆคือ เครื่องยนต์(Engine) ไดร์ปั่นไฟ(Alternator) และชุดควบคุม(Controller) โดยทั่วไปจะเรียกชื่อเครื่องปั่นไฟตามเครื่องยนต์ที่ใช้ เช่น เครื่องปั่นไฟ Cummins ก็คือชุดเครื่องปั่นไฟ(Gen-Set) ที่ใช้เครื่องยนต์ Cumminsเท่านั้น

3.แล้วจะเลือกเครื่องปั่นไฟยังไง? อันนี้ตอบยากลองติดตามต่อในเว็ป


'อ่านต่อ'

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เครื่องเรือเดินสมุทร Volvo Penta Marine Engine

VOLVO PENTA World-class performance The common rail fuel injection system
World-class performance Volvo Penta Marine Engine

The common rail fuel injection system, con-trolled by EVC, and the compressor, in com-bination with a large swept volume, ensure unique torque over the whole speed range.

The acceleration is very powerful, with virtually no sign of smoke. This matched with the engine's high load carrying capability creates a sporty feeling and power, when needed.Compact and robust

The engine is lightweight and extremely compact for its large swept volume and high output. With the rear end transmission, driving the high pressure injection pump and the camshafts, a high degree of integrated systems, a high efficiency aftercooler, a marinization performed with very few hoses, anda fully symmetric engine, the package simply gets that compact.

Tel 080-0560777 ภูวกร จันทรปรรณิก


Volvo Penta D6-350/DP marine diesel engine 3500hp

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Genset กำเนิดไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาจากไหน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเป็นที่ประกอบกับเครื่องยนต์ดีเซลกระแสสลับ AC, กรอบฐานเย็นหม้อน้ำหรือแลกเปลี่ยนความร้อนโดยปั๊ม, ระบบควบคุมการส่งออกเบรกเกอร์ อุปกรณ์มาตรฐานจะรวมถึงการเริ่มต้นของแบตเตอรี่และสายไฟ, Silencer ไอเสียและท่อมีความยืดหยุ่นในการบำรุงรักษาเครื่องมือ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานประเภทที่เปิดก็จะต้องมีการติดตั้งครั้งแรกได้อย่างสมบูรณ์ แล้วกรอกน้ำมันเครื่องเต็มน้ำหล่อเย็นของเหลวแบตเตอรี่และเติมน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในถัง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเริ่มหลังจากที่ทุกงานเหล่านั้น

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเรียกว่าเป็น gen-set กำเนิดไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, disel ชุดสร้างอื่น ๆ ตามการใช้งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทางทะเลโรงไฟฟ้​​าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน เริ่มต้น ในปกติกำเนิดอุตสาหกรรมที่สามารถใช้สำหรับโรงงาน, อาคาร, โรงแรมห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต, เว็บไซต์เหมืองแร่ถนนและทางรถไฟการก่อสร้างทางวิศวกรรม, สนามบิน, ท่าเรือ, สนามน้ำมันโทรคมนาคมและสถานะฉุกเฉิน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานยังเรียงลำดับสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทนฝนและแดดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเงียบกำเนิด soudproof, super เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเงียบและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์มือถือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าย้ายฉุกเฉินรถบรรทุกมือถือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ตามความจุของชุดผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับบ้านและร้านค้าที่ใช้มาจาก 1kVA เพื่อ 10kVA โดยปกติการใช้งานที่ industy เป็น 20kVA เพื่อ 100kVA สำหรับการสร้างครอบครัวโรงงานขนาดเล็ก, ซุปเปอร์มาร์เก็ต samll โครงการก่อสร้างทางวิศวกรรม และสำหรับอาคารขนาดใหญ่ Facotry และสำนักงาน, ตาราง, ห้างสรรพสินค้าโรงแรมจะใช้กำลังการผลิตขนาดใหญ่จาก 200kVA เพื่อ 3000KVA

ตามที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เริ่มต้นด้วยวิธีที่มีการเริ่มต้นใช้เริ่มต้นโดยอัตโนมัติเริ่มต้นจากระยะไกลโดยเครื่องพีซีที่มีการสื่อสาร protocol.Honny รถยนต์เริ่ม Porivde กำเนิดฟังก์ชันเป็นมาตรฐานการจัดหา
เครื่องกำเนิดไฟฟ้านอกจากนี้ยังจัดเรียงตามประเภทของเชื้อเพลิงดีเซลที่จะกำเนิดไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติกำเนิดไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงพืช etc.With คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประเทศมากที่สุดในโลก, เชื้อเพลิงไบโอดีเซลจะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก พลังงานในอนาคต

เครื่องยนต์ดีเซล | MITSUBISHI | 20-130hp

เครื่องยนต์ดีเซล | MITSUBISHI | S4 SERIES

เครื่องยนต์ดีเซล | MITSUBISHI 20hp
S4L2
เครื่องยนต์ดีเซล MITSUBISHI S4S-DT
S4S-DT
เครื่องยนต์ดีเซล | MITSUBISHI S4K-T
S4K-T

ModelS4L S4L2 
Type4-cycle, water-cooled, diesel   
Natural-aspirated   
Cylinder arrangement - Bore x Stroke mm78 X 78.5 78 X 92 
Engine ConfigurationInline 4 Cyl.   
Total Displacement1.5 1.758 
Combustion SystemSwirl Chamber   
Dry Weight    kg / lbs.155 / 344   
Starting SystemElectric starting with cell starter   
Fuel OilDiesel fuel oil (ASTM No. 2-D)   
1500 rpm11.9(16.00)14.3(19.20)
Continuous
1800 rpm14.7(19.70)17.5(23.50)
Power Rating
2000 rpm16.4(22.00)19.2(25.70)
Output
2200 rpm18.2(24.40)21.0(28.20)
kWm (HP)
2500 rpm20.3(27.20)23.4(31.40)
3000 rpm23.7(31.80)26.2(35.10)
1500 rpm12.5(16.80)15.1(20.20)
One-hour
1800 rpm15.4(20.70)18.4(24.70)
Power Rating
2000 rpm17.3(23.20)20.2(27.10)
Output
2200 rpm19.1(25.60)22.1(29.60)
kWm (HP)
2500 rpm21.3(28.60)24.6(33.00)
3000 rpm25.0(33.50)27.6(37.00)
Prime Power 50Hz
1500 rpm11.4(15.30)13.6(18.20)
Rating Output
3000 rpm22.1(29.60)24.1(32.30)
kWm (HP) 60Hz
1800 rpm14.0(18.80)16.6(22.30)
Stand-By 50Hz
1500 rpm12.5(16.80)15.0(20.10)
Rating Output
3000 rpm25.0(33.50)27.6(37.00)
kWm (HP) 60Hz
1800 rpm15.4(20.70)18.4(24.70)
 MITSUBISHI S4S-DT เครื่องดีเซล
S4K-T 59-128hp จำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซล MITSUBISHI

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เครื่องปั่นไฟดีเซล Volvo 85kVA-688kVA

เครื่องปั่นไฟดีเซล Volvo 85kVA-688kVA:

Performance Feature
- Engine and alternator shall be mounted on a same frame steel skid. 
- Built-in damper for anti-vibration.
- Small size, low weight, easy to operating, installation and maintenance.
- World most famous brand diesel engine. Original Sweden Volvo diesel engines
- World famous brand AC alternator: Stamford, Marathon, Leroy Somer, MVC.
- Advanced and reliable control module: Key start, Auto start, Remote control by PC with RS232/485
- Full range protect function and alarm shutdown feature.

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า volvo 412 kVA

เครื่องปั่นไฟ volvo penta MECC ALTE
ขายเครื่องปั่นไฟดีเซล Volvo PENTA Generators 85kVA-688kVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้เครื่องยนต์ Volvo จากSweden พร้อม MECC ALTE 400/230 V,3 phase,4 wire,50Hz at 1500rpm.(high speed) FULLY RECONDITIONED DIESEL GEN-SET โทร080-0560777 ภูวกร จันทรปรรณิก
'via Blog this'

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Iveco NEF series เครื่องปั่นไฟดีเซลขนาด 30-220 KVA

เครื่องปั่นไฟดีเซล Iveco NEF series 30-220 KVA:
เครื่องปั่นไฟ inveco 30-220kva
 
IVECO NEF SERIES
The Iveco Motors Diesel generating sets of the NEF family cover a power range from 30 to 220 kVA. The product catalog includes open and soundproofed units for standard applications and rental, coupled to electronic control systems for manual and automatic control panels,for parallelingor other special systems produced according to the specific requirements of the customer. European 2004/26/EC and American EPACARB directives are fully satisfied. 
PERFORMANCES    
RATINGS
 
50 Hz 60 Hz 
kVAkWkVAkW
PRIME1008011088
STAND·BY1108812197
     
PRIME POWER
The Prime Poweris the maximum power available with varying loads for an unlimited number of hours, The average power output duringa 24 h periodof operation mustnot exceed80% of the declared prime power betweenthe prescnbed maintenance intervals and at standard environmental conditions. A 10%overload is permissible for1 hourf:IIery12 hoursof operation
STAND- BY POWER
Thisisthe maximumpower available for a period of 500 hours/yearwith a mean load factor of 9C1X of the declared stand-bypower. No kind of overload is permissible for this use.
 CONTINUOUS POWER
Contact the Iveco Motors sales organization.
   
'via Blog this'

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

อาถรรพ์ | ฝอยทองอบแห้ง

เรื่องมันเกิดขึ้นตอนเดือนที่แล้ว พอดีผ่านไปแถวถนนเทพารักษ์ได้พบกับศาลเพียงตาศาลหนึ่งทำขึ้นจากกระดาษทิชชูทั้งหมด ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อว่า ศาลเจ้าแม่สาม มีชื่อด้านทำให้คนสมหวังเรื่องความรัก  พอดีช่วงนั้นผิดหวังเรื่องความรักอย่างแรงจึงได้ลองเสียงอธิฐานขอความรักจากเจ้าแม่ท่านนั้นดู โดยได้บนว่าหากสมหวังจะขอแก้บนด้วยฝอยทองอบแห้ง อันเป็นของที่ว่ากันว่าเจ้าแม่ท่านนั้นโปรดปรานเป็นอย่างยิ่ง

หลังจากที่ได้บนบานศาลกล่าวเป็นที่เรียบร้อย ปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นในบัดดล "โอ้ว..เจ้าแม่สาม ช่างศักดิ์สิทธิ์ดีแท้ลูกช้างขอเลื่อมใส... ขอเลื่อมใส" หลังจากได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วจึงได้เตรียมฝอยทองอบแห้ง(วันพุธลด20%)ไปแก้บนตามระเบียบ แต่อนิจจา..หลังจากซื้อฝอยทองอบแห้งมาทีไร ไม่สามารถทนความยั่วยวนของฝอยทองอบแห้งได้ซักที เผลอเป็นต้องแกะห่อใส่ปากทุกครั้งมันช่างอร่อยเหาะดีแท้...ฝอยทองอบแห้งS&P จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้แก้บนซักที

อาถรรพ์ฝอยทองอบแห้งมันเริ่มจากความรักที่ดูสดใสซาบซ่ากลับเปลี่ยนตาลปัดจากหน้ามือไปเป็นหลังตีนอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย ตอนแรกก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ ต้องนั่งคิดทบทวนอยู่นานถึงได้นึกออกว่า นี่เรายังไม่ได้แก้บนนี่หว่า เวรกรรม มิน่าผลกรรมถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้ สุดท้ายหลังสงการณ์คงต้องแก้บนอย่างจริงจรังซักที คงต้องเปลี่ยนศาลเจ้าแม่สามจากกระดาษทิชชู่เป็นกระดาษJRTม้วนใหญ่ดูน่าจะwork ที่สำคัญต้องไม่ลืมฝอยทองอบแห้งไปแก้บน

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราอย่าผิดสัญญาเป็นดีที่สุด แม้ว่าเราจะสัญญากับสิ่งที่ไม่มีตัวตนก็ตาม
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับท่านที่สนใจเรื่องนี้
  โทร.080-0560777 ภูวกร จันทรปรรณิก
  โทร.02-9326548 บจก.เอทีคลีนไทย

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปลื้ม | sale | กระดาษ | River Pro

กระดาษชำระม้วนใหญ (JRT)
เรื่องมันเริ่มตรงที่ต้องเข้าไปรับกระดาษชำระม้วนใหญ่จั้มโบ้โล(JRT)ไปส่งลูกค้า วันนั้นนอนดึก ตื่นเช้าแถมไม่มีเวลากินข้าวอีกต่างหาก อึน+มึนได้ที่ขับรถไปหลับไปตลอดทางจนถึงที่รับของพอเจอคนขายกระดาษ River Pro เท่านั้นแหละหัวใจมันถึงกับเต้นผิดจังหวะ โลกที่มันดูซึมเซาโลกที่มีแต่ความว่างเปล่า กลับสดใสขึ้นมาทันทีเหมือนกลับไปเมื่อตอนอายุ14 ตอนนี้อยากกลับไปเจอเธออีกครั้ง แต่ของที่เอามายังไม่หมดใครสนใจจะลดราคาให้เต็มที่ เหมาไปให้หมดทีค้าบ.. จะได้ไปเอากระดาษล็อทใหม่ซะที ฮี่ๆๆ ^^. สินค้าที่ยังมีอยู่ได้แก่ 

1.กระดาษเช็ดปากริเวอร์โปร์ ป็อปอัพ เป็นกระดาษที่ใช้บนโต๊ะอาหารที่หยิบง่ายใช้สะดวก ในรูปบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย และด้วยเนื้อกระดาษขาวสะอาด และเนื้อเหนียวนุ่มน่าสัมผัส ด้วยราคาที่คุ้มค่า ทำให้เป็นสินค้าที่นิยมใช้ใน กลุ่มโรงแรม ภัตาคาร ร้านอาหารที่มีชื่อเสียง พร้อมกับกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยของริเวอร์หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2.กระดาษชำระเนื้อเหนียวนุ่มน่าใช้ มีทั้งแบบม้วนเล็ก ม้วนใหญ่ไปจนถึงกระดาษชำระม้วนขนาดจัมโบ้โล กระดาษริเวอร์โปรย่อยสลายง่ายไม่ทำให้ท่ออุดตันด้วยราคาที่คุ้มค่า ทำให้เป็นสินค้าที่นิยมในสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆ ทั้ง สถานที่ราชการ โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน ห้างร้านต่างๆ  

3.กระดาษเช็ดมือไร้สารฟอกขาว เป็นนวตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เกิดจากแนวความคิด Rethink Reduce Recycle โดยใช้เยื่อกระดาษที่ทำจากเยี่อรีไซเคิล 100% โดยไม่มีส่วนผสมของเยื่อไม้บริสุทธิ์จึงได้มาซึ่งสีน้ำตาลธรรมชาติ ไม่ใส่สารฟอกขาวและสีน้ำตาลสังเคราะห์ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านการอบด้วยอุณหภูมิสูงถึง 200 องศา ทำให้มั่นใจได้ว่าสะอาดและปลอดภัย 

4.ถุงขยะพลาสติกสีดำ|แดง|ขาว|ใส|สีชา ถุงดำชนิดหนาพิเศษและเหนียวทนทานต่อการรับน้ำหนักได้ดี ไม่ขาดง่าย 
มีหลายขนาดให้เลือกใช้ ขนาดบรรจุ 25 กก./ห่อ หรือ 30กก./ห่อ 
- 18"x20" จำนวนใบต่อ 25 กก. โดยประมาณ 1525 ใบ 
- 22"x30" จำนวนใบต่อ 25 กก. โอยประมาณ 650 ใบ 
- 30"x40" จำนวนใบต่อ 25 กก. โดยประมาณ 375 ใบ 
- 36"x45" จำนวนใบต่อ 25 กก. โดยประมาณ 175 ใบ 
- 40"x60" จำนวนใบต่อ 25 กก. โดยประมาณ 125 ใบ 

หากผู้ใดสนจะเอาเรื่องนี้ไปทำโฆษณาหรือจะติดต่อไปเป็นพรีเซนเตอร์ 
โทร.080-0560777 ภูวกร จันทรปรรณิก 

โทร.086-3822226 พีระวัฒน์ อัครจินดานนท์ 
โทร 02-9326548 Fax 02-9355330 บจก.เอทีคลีนไทย 
Email: atcleanthai@hotmail.com 
Website: http://www.tarads.com/ 

ขอบคุณกระดาษริเวอร์โปร กระดาษชำระดีๆ ขายแล้วโคตรมีความสุข 

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

เครื่องปั่นไฟ KIPOR KDE1150E3 1000 KVA

เครื่องปั่นไฟ KIPOR KDE1150E3 1000 KVA:เครื่องปั่นไฟKIPOR KDE1150E3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงดีเซลขนาด1MW เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหนักเป็น Open frame generator มีระบบป้องกันการสั่นและหน้าจอLCDแสดงผล สนใจโทร. 080-0560777 ภูวกร จันทรปรรณิก

'via Blog this'

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เครื่องเชื่อมเบาๆสมอง_บทความ_ - Powered by ECShop

เครื่องเชื่อมเบาๆสมอง_บทความ_ - Powered by ECShop : กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีถังขยะใสใบน้อยๆ ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีพ่อเป็น เครื่องดูดฝุ่น มีแม่เป็น เครื่องปั่นไฟ มีน้องเป็น ตู้เชื่อมไฟฟ้า ชีวิตในวัยเด็กของถังขยะเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุข ตามประสาถังขยะทั่วๆไป ได้รับความอบอุ่นจากพ่อและแม่ มีเพื่อนสนิทชื่อ อาร์กอน ถังขยะกับ อาร์กอน มักจะไปเล่นด้วยกันที่ชายป่าเป็นประจำ จนกระทั่งวันหนึ่ง ทั้ง2คนได้ยินเสียงแปลกๆ ดังออกมาจากราวป่าเสียงนั้นมันช่างวังเวงน่ากลัว, tig tig Tig .... Mig mIG miG !! ติดตามต่อ

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

LED | A55 | 5W

LED | A55 | 5W: ขายหลอดไฟ LED รุ่น LED A55 หลอดไฟ LED A55 กินไฟเพียง 3-5W LED A55 มีขั้วแบบ E27(เกลียว) design สวยงาม สนใจติดต่อ 080-0560777 ภูวกร จันทรปรรณิก หรือโทร 02-9326548 บจก.เอทีคลีนไทย
'via Blog this'

แนวทางง่ายๆในการเลือกใช้ปั๊มน้ำทัั่วไป - PUMP | TARADs

แนวทางง่ายๆในการเลือกใช้ปั๊มน้ำทัั่วไป - PUMP | TARADs: หลักการเลือกเครื่องสูบน้ำสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีง่ายๆคือโดย พิจารณาจากปริมาณน้ำที่เราใช้สามารถแบ่งได้เป็น การเลือกใช้ปั๊มน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรม และการเลือกใช้ปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัยตามบ้านทั่วไป
 • การเลือกเครื่องสูบน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรม : ปั๊มน้ำสำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรมนั้น จำเป็นต้องพิจารณาให้ละเอียด เนื่องจากมีขนาดใหญ่และมีเรื่องราคาและค่าบำรุงรักษาเข้ามาเกี่ยวข้อง ข้อมูลที่จำเป็นต้องทราบก่อนที่จะทำการเลือกเครื่องสูบน้ำมีคร้าวๆดังนี้
 1. ชนิดของของเหลวที่ต้องการสูบ อุณหภูมิ ความหนืด ความหนาแน่น
 2. อัตราการสูบ (Flow rate)ที่ต้องการ
 3. ความดัน หรือความสูงที่ต้องยกของเหลวนั้น ๆ ขึ้นไป หรือที่เรียกว่า เฮด (Head)
 4. ความเร็วรอบของปั๊มที่เป็นไปได้
 5. ลักษณะของระบบท่อที่มีอยู่
 6. ข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องปั๊ม
 • การเลือกเครื่องสูบน้ำสำหรับบ้านพักอาศัย ปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่จะเป็น ปั๊มอัตโนมัติชนิดสำเร็จรูป ประกอบด้วยตัวปั๊มและถังความดัน ซึ่งจะมีอยู่หลายรูปแบบเช่น แบบที่เป็นตัวปั๊มเกาะอยู่บนถังความดัน และมีฝาครอบที่เรียกว่า “ปั๊มกระป๋อง” ตัวปั๊มจะควบคุมการทำงานด้วยสวิทซ์ความดัน (Pressure Switch) ซึ่งจะมีการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดใช้น้ำในบ้าน ความดันในท่อจะลดลงจนถึงค่าที่ตั้งไว้ ปั๊มก็จะทำงานจ่ายน้ำเข้าเส้นท่อ เมื่อหยุดหรือปิดอุปกรณ์ ความดันจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงค่าที่ตั้งไว้ ปั๊มก็จะหยุดทำงาน เครื่องปั๊มน้ำแบบนี้มักมีขนาดให้เลือกไม่มากนัก เพราะผลิตมาเพื่อใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก ๆ จนถึงขนาดกลาง ถ้าเป็นบ้านหรืออาคารขนาดใหญ่ ต้องใช้ชุดเครื่องปั๊มน้ำแบบที่จ่ายน้ำได้มากและสามารถเลือกความดันได้หลายระดับ ในการเลือกปั๊มน้ำใช้ในบ้านพักอาศัยควรพิจารณาดังนี้ 'via Blog this'

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

KIPOR | OPERATION MANUAL

KIPOR | KDE6500T | KDE6700T OPERATION MANUAL : Thank you for purchasing diesel generators. This operation manual will tell you how to install, use and maintain generator set correctly. Please read this manual before using the generating set to ensure the proper operation. Follow the instructions to keep your generating set in the best working condition and extend the life of it. If you have any commends or problem, please contact with our sales company or the authorized agent.This manual deals with the general items of the diesel generating set. However, the manual may vary with the development of the products in the future.Please give special attentions to warnings and cautions.
! AWARNING   Failure to  properly follow these  precautions  can  result  in property
                       damage, serious injury or DEATH!
! ACAUTION    Indicates that the serious personal injury or equipment damage  will result
                       if the instructions  are not followed.
Diesel generating set will meet your requirement if you operate it according to the manual  instruction. Otherwise serious personal injury and equipment damage will result. So, reconfirms that you must to read and understand this manual before operating the generating set. 

! ATTENTION
1. Don't connect the generator to other power supplies. Such as main-supply of power company. In some special cases, please connect the stand-by power to the electrical system by professional electrician who must know the difference between public supply and generator circit.
2. Laymen especially the children can not realize the danger. they should keep away from the generator.
3. Please wear suitable clothes and safety protective coverall.
4. The key of door lock and electric door accessories for meter door and maintenance door of silent unit should be well kept by operators  Please lock all the doors of generator tightly to prevent laymen to operate (the children can not realize the danger) 'Read more preface'


Author : KIPOR.com

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

การเชื่อม | นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

slideshare.เครื่องเชื่อม | งานเชื่อมนับว่าเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกเราตลอดไป ต้องขอบคุณการเชื่อมซึ่งนับเป็นแนวคิดที่มีการปฏิวัติวิถีชีวิตของเราไปอย่างไม่สิ้นสุด จากวิวัฒนาการของเราเครื่องเชื่อมนับเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะภาคภูมิใจ เพราะทำให้ชีวิตเราได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น  มนุษย์ได้ต่อสู้อยู่เสมอเพื่อความอยู่รอดในสภาวะที่ยากลำบากที่สุดเพราะมีเพียงเรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้เป็นอย่างที่เราต้องการ

งานเชื่อมนับว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องง่ายมากที่จะเรียนทฤษฎี แต่เมื่อต้องการจะเรียนรู้และเข้าใจงานเชื่อมจริงๆย่อมต้องเกิดจากการผ่านการปฏิบัติและฝึกฝนที่ดีอย่างเพียงพอ ช่างเชื่อมที่ดีย่อมต้องเข้าใจหลักของการเชื่อมที่ถูกต้องและสามมารถควบคุมคุณภาพของรอยเชื่อมที่เชื่อมได้ด้วยตัวเอง ปัจจุบันธุรกิจทุกชนิดในท้องตลาดแทบจะขึ้นอยู่กับการเชื่อมทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การบำรุงรักษาหรือการก่อสร้าง ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของการผลิตทั่วโลก  ดังนั้นโลกย่อมต้องพึ่งพาช่างเชื่อมที่ดีที่เพื่อจะช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดขนาดใหญ่ได้ การเป็นช่างเชื่อมไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่ยากคือการเป็นช่างเชื่อมที่ดี เพียงเพราะเราละเลยพื้นฐานงานเชื่อมที่ถูกต้อง

ผู้ที่จะปฎิบัติงานควรทราบ หลักการ โดยเบื้องต้นว่า การหลอมละลายของลวดเชื่อมและเนื้อโลหะ ตรงบริเวณจุดที่หลอมละลายจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 5000 OC หรือประมาณ 9000 OF ดังนั้น จึงต้องทำความเข้าใจแบบเบื้องต้นว่าความร้อนที่ได้มานั้นมีความสำคัญอย่างไร เครื่องเชื่อมควรเป็นชนิดใด ลวดเชื่อมและโลหะที่จะทำการเชื่อมเหมาะสมกันหรือไม่รวมทั้งผู้ที่จะเชื่อมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเชื่อมไฟฟ้ามากน้อยอย่างไรเรื่องแรกที่ต้องทำความเข้าใจก่อนคือ เครื่องเชื่อมหรือตู้เชื่อม สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าออกมาได้เป็น 2ประเภทคือ กระแสตรงและกระแสสลับ การที่จะพิจารณาเลือกซื้อ เครื่องเชื่อมควรเลือกตามรายการข้างต้นดังนี้กระแสไฟฟ้า กำลังของแอมป์ กระแสและแอมป์ที่ต้องการคือ 16-40 โวลต์ และแอมป์ที่ 20-550 แอมป์ รวมทั่งสายเชื่อมควรมีขนาดที่เหมาะสมกับเครื่องเชื่อมเพื่อไห้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด เครื่องเชื่อมขนาดใหญ่กับเครื่องเชื่อมขนาดเล็กก็มีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน

บจก.เอทีคลีนไทย


วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

คู่มือการใช้งานเครื่องเชื่อม JASIC ARC Series

1. วิธีใช้เครื่องเชื่อม JASIC ARC Series (Operation Instruction)
 • เปิดสวิทซ์หน้าเครื่องเชื่อม JASIC ไฟแสดงการทำงานของเครื่องจะติด และพัดลมระบายความร้อนจะหมุน
 • ปรับกระแสเชื่อมและกระแสสำหรับการเริ่มเชื่อม (เฉพาะในบางรุ่นที่ติดตั้งมาเท่านั้น) ตามขนาดและชนิดของธูปเชื่อมหรือตามความต้องการของช่างเชื่อม
 • ในการปรับกระแสสำหรับการเริ่มเชื่อม จะต้องทำการปรับให้เหมาะสมกับกระแสเชื่อม โดยจะต้องทำการปรับให้เป็นสัดส่วนกับกระแสเชื่อมเพื่อให้ทำการเริ่มเชื่อมทำได้ง่ายและเชื่อมได้เรียบสม่ำเสมอ
2. รอบภาระในการเชื่อม (Duty Cycle)
 • ห้ามใช้เครื่องเกินรอบภาระของเครื่อง
 • ในกรณีที่ใช้เครื่องเกินภาระของเครื่อง ครื่องเชื่อมจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะกลับมาทำงานเองได้หลังจากเครื่องเย็นลงและไฟเตือนดับลง ซึ่งระยะเวลาในการกลับมาทำงานได้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
 • หมายเหตุ รอบภาระในการเชื่อม ซึ่งมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ หมายถึงความสามารถของเครื่องเชื่อมในการจ่ายกระแสสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาเท่ากับ จำนวนเปอร์เซ็นต์ของรอบภาระในการเชื่อมของเครื่องเชื่อมคูณด้วย 10 นาที
3. ความปลอดภัยในการใช้งาน
 • ต้องต่อสายดินกับเครื่องเชื่อมเสมอ
 • พื้นที่ทำงานจะต้องมีการระบายอากาศได้ดี
 • แสงเชื่อม,ความร้อนและควันเชื่อม สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ควรใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม
 • ความร้อน ,สะเก็ดไฟจากการเชื่อมอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้
4. วิธีดูแลรักษาเครื่องเขื่อม (Maintenance Instruction)
 • ตรวจเช็คการทำงานของพัดลมระบายความร้อน อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
 • ตรวจเช็คสภาพสายไฟเข้าเครื่อง,สายเชื่อม,สายดิน,และขั้วต่อสายต่างๆอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
 • เป่าทำความสะอาดเครื่องด้วยลมอัดที่สะอาดที่ปราศจากความชื้น, น้ำ และ ฝุ่นละออง ทุก 2 อาทิตย์ หรือน้อยกว่านั้น ซึ่งขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เครื่องใช้งาน ห้ามใช้ลมอัดที่มีความแรงมากเกินกว่า 5 บาร์ ในการทำความสะอาดเครื่อง
 • หากไม่มีการใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรเก็บในกล่องที่มิดชิดและเก็บในบริเวณที่ไม่อับชื้น

5. วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวิร์ทเตอร์ (Fundamental Troubleshooting for Inverter Welding Machine)                                     
  5.1 หากหลังจากการเปิดสวิทซ์ พบปัญหา :ไฟแสดงการทำงานของเครื่องไม่ติด หน้าปัดตัวเลขสำหรับตั้งกระแสเชื่อมไม่ติด(เฉพาะรุ่น) พัดลมระบายความร้อนไม่หมุนไม่มีกระแสเชื่อม
        วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • ตรวจสอบสวิทซ์หน้าเครื่องอยู่ที่ตำแหน่งเปิดหรือไม่
 • ตรวจสอบจุดต่อไฟเข้าเครื่องว่ามีแรงดันไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่
  5.2 หากหลังจากการเปิดสวิทซ์ พบปัญหา :ไฟแสดงการทำงานของเครื่องติด แต่พัดลมระบายความร้อนไม่หมุน ไม่มีกระแสเชื่อม
        วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่องให้ถูกต้องตามความต้องการของเครื่อง(380 หรือ 220 V) เพราะเครื่องจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติถ้าแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ
 • การปิด-เปิดเครื่องอย่างรวดเร็วอาจจะทำให้วงจรเสียหาย ให้ทำการปิดเครื่องไว้ประมาณ2-3นาที แล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง
 5.3 หากหลังจากการเปิดสวิทซ์ พบปัญหา :สะเก็ดไฟมากผิดปกติ
        วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  
 • ตรวจสอบขั้วต่อไฟฟ้า บวก ลบ ว่าต่อกับสายเชื่อมถูกต้องหรือไม่


ขอบคุณ : ข้้อมูลดีๆจาก Jasicthailandวันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

อุปกรณ์ที่สำคัญของกระบวนการเชื่อมTIG part3เครื่องเชื่อมติ๊ก JasicTIG315 AC/DC
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญของกระบวนการเชื่อมTIGนี้คือ เครื่องเชื่อมสามารถควบคุมได้หลายระบบ สายเชื่อมและสายกราวซ์พร้อมคีมจับ  ปั้มน้ำและเครื่องควบคุมน้ำพร้อมถังเก็บน้ำกรณีใช้น้ำหล่อเย็น ก๊าซเฉื่อยพร้อมถังเก็บ Pressure regulator หรืออุปกรณ์ควบคุมความดันและการควบคุมอัตราการไหล หัวเชื่อมสามารถหาซื้อได้หลายชนิดแล้วแต่ละประเภทของงาน นั้นๆ อาทิ หัวธรรมดา / หัวมุม ใช้กับงานทั่วไป สามารถใช้กับกระแสได้ไม่เกิน 200 แอมป์ หัวตรงใช้กับชิ้นงานชิ้นเล็ก ๆ และ หัวขนาดเล็กใช้กับบริเวณที่แคบ ๆ ควรใช้กระแสที่ 160 แอมป์ หรือมากกว่านั้นก็ได้ ลวดเชื่อมนั้นเป็นประเภทลวดเติม ขนาดของเส้นลวดประมาณ 5 มิลลิเมตรและมีความยาว 1 เมตร แบ่งตามชนิดของโลหะงาน ตัวอย่าง เช่น การเลือกซื้อลวดเชื่อมที่วางขายอยู่ใน ตลาดปัจจุบัน ให้พิจารณาดูที่ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.2  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นเหล็กหล่อ   ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.7  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นทองแดงและทองแดงอัลลอย  ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.9  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นเหล็กกล้าที่ทนการกัดกร่อนที่มีส่วนผสมของโครเมียมและนิเกิล ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.10  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นอลูมิเนียมและอลูมิเนียมอัลลอย ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.13  สามารถเชื่อมพอกผิวชิ้นงานได้  ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.14  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นนิเกิลและนิเกิลอัลลอยได้ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.16  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นไทเทเนียมและไทเทเนียมอัลลอยได้ ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.18  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นเหล็กกล้าและเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.19 สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นแมกนีเซียมอัลลอยได้ ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.21  สามารถเชื่อมผิวงานที่เป็นคอมโพสิตได้ ข้างกล่องเขียนว่า AWS A 5.24  สามารถเชื่อมชิ้นงานที่วัสดุเป็นเซอร์โครเมียมและเซอร์โครเมียมอัลลอย กระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อม กระแสไฟที่นิยมใช้ในกระบวนการเชื่อมติก นั้นมี 3 แบบด้วยกันคือ กระแสตรงขั้วลบ (Direct Current Electrode Negative ) DCEN. กระแสตรงขั้วบวก (Direct Current Electrode Positive) DCEP. กระแสสลับความถี่สูง (Alternating Current & High Frequency) ACHF. ข้อเปรียบเทียบระหว่างการใช้ชนิดของกระแสไฟในการเชื่อม  แบบกระแสตรงขั้วลบ ทังสเตนอีเลคโทรดเป็นขั้วลบ ไม่ขจัดออกไซด์บนผิวของชิ้นงานระหว่างเกิดการอาร์ค ความร้อนที่เกิดขึ้นชิ้นงาน 70% ทังสเตนอีเลคโทรด 30% ซึมลึกสูง รอยเชื่อมแคบ แบบกระแสตรงขั้วบวก ทังสเตนอีเลคโทรดเป็นขั้วบวก ขจัดออกไซด์บนผิวชิ้นงาน ระหว่างเกิดการอาร์ค  ความร้อนที่เกิดขึ้นชิ้นงาน 30% ทังสเตนอีเลคโทรด 70% ซึมลึกน้อย รอยเชื่อมกว้าง แบบกระแสสลับความถี่สูง กระแสไฟสลับความถี่สูง ขจัดออกไซด์บนผิวของชิ้นงานระหว่างอาร์คทุก ๆ ครึ่งไซเคิล ความร้อนที่เกิดขึ้นชิ้นงาน 50 % ทังสเตนอีเลคโทรด 50% ซึมลึกปานกลาง รอยเชื่อมปานกลาง ขนาดของทังสเตนและแอมป์สามารถดูได้จากผู้ผลิต หรือ จากตัวอย่าง ดังนี้
เครื่องหล่อเย็น
     ตัวอย่างที่ 1. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 มิลลิเมตร กระแสสลับความถี่สูง 10-50 แอมป์  กระแสตรงขั้วลบ 10-60 แอมป์ กระแสตรงขั้วบวก ต่ำกว่า 20 แอมป์
     ตัวอย่างที่ 2. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 มิลลิเมตร กระแสสลับความถี่สูง 40-100 แอมป์ กระแสตรงขั้วลบ 50-150 แอมป์ กระแสตรงขั้วบวก 20 แอมป์
     ตัวอย่างที่ 3. เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 มิลลิเมตร กระแสสลับความถี่สูง 70-150 แอมป์  กระแสตรงขั้วลบ 100-240 แอมป์ กระแสตรงขั้วบวก 30 แอมป์
     ตัวอย่างที่ 4. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 มิลลิเมตร กระแสสลับความถี่สูง 100-200 แอมป์ กระแสตรงขั้วลบ 150-300 แอมป์ กระแสตรงขั้วบวก 45 แอมป์
     ตัวอย่างที่ 5. เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.0 มิลลิเมตร กระแสสลับความถี่สูง 150-300 แอมป์ กระแสตรงขั้วลบ 200-400 แอมป์ กระแสตรงขั้วบวก 70 แอมป์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : กระบวนการเชื่อมTIG

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

หาเครื่องเครื่องปั่นไฟให้สะใภ้ใช้ปั๊มน้ำรอ

เครื่องปั่นไฟ KIPOR KDE6500T

ผู้ใหญ่หาเครื่องปั่นไฟ ให้สะใภ้ใช้ปั๊มน้ำรอ เครื่องเชื่อมเอาLEDใส่ห่อมิหลงใหลใครขอดู บ้าใบ้ลงเครื่องดูดฝุ่นไปดูถังขยะสีและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้มิได้อยู่ใต้ตั่งเตี้ยง จักใคร่ลองโทรมาดูซิว่าขายอะไร ผู้ใดอยากจะรู้ลองโทรดู 080-0560777 ภูวกร จันทรปรรณิก สถิตย์ที่ ณ เอทีคลีนไทย แถวลาดพร้าว

รับFeedผ่านทาง Fan Page
หรือทางBlogที่เกี่ยวข้อง : Like LED Light
การเลือกทังสเตนอีเลคโทรด part2

เครื่องเชื่อมJasic TiG400i

 • การเชื่อม TIG - การเลือกทังสเตนอีเลคโทรด ชนิด ทังสเตนบริสุทธิ์ ใช้กับกระแสสลับความถี่สูงเหมาะกับการเชื่อมอลูมิเนียมและแมกนีเซียม แต่งปลายให้กลม การอาร์คนิ่มสม่ำเสมอไม่สกปรกขณะใช้งาน โค๊ตสี เขียว ตัวย่อ EWP ทังสเตนอีเลคโทรดชนิด ทอริเอทเต็ททังสเตนเป็นลวดทังสเตนที่อัลลอยทอเรียมจนถึง 2.2 % จะทำให้อีเล็คตรอนแตกตัวดีขึ้น การเริ่มต้นอาร์คดี และสามารถเป็นตัวนำไฟฟ้าได้สูง เหมาะสาหรับการเชื่อมโลหะที่มีส่วนอัลลอยหลักเป็นเหล็กและเหล็กอัลลอย ใช้กับไฟกระแสตรงขั้วลบและกระแสตรงขั้วบวก ลวดเชื่อมต้องแต่งปลายให้เรียวแหลม โค๊ตสี แดง ตัวย่อ EWTH-2 การลับปลายแท่งทังสเตน โดยทั่วไปจะลับแท่งทังสเตนจะลับตามแนวยาวของทังสเตนการลับตามแนวยาว ช่วยให้การส่งถ่ายกระแสไฟเชื่อมเป็นทิศทางเดียวกัน ทำให้การควบคุม บ่อหลอมละลายได้ง่าย เปลวของ กระแสไฟเชื่อมเล็ก ง่ายต่อการควบคุมและการเดินแนวเชื่อม ในกรณีลับตาม แนวขวางจะเกิดปัญหา การส่งถ่ายกระแสทิศทางของกระแสจะไม่สม่ำเสมอ และมีโอกาสที่จะเกิดการ แตกหักเสียหาย หลุดเข้าอัลลอยกับเนื้อแนวเชื่อมได้