รูปหมวดสินค้า

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงการเครื่องปั่นไฟเครื่องแรก : เพื่อสาธารณประโยชน์


การขอเข้าร่วมโครงการ 
 1.ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับการบริจาค : ต้องเป็นผู้ที่นำของบริจาคไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อหาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น
 2.ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเครื่องปั่นไฟเครื่องแรก สามารถส่งโครงการการขอรับบริจาคโดยเขียนบรรยายมาให้ชัดเจนว่าต้องการนำไปใช้อะไร ใช้ที่ไหน ใครได้ประโยชน์ และจะดูแลรักษาของรับบริจาคอย่างไร แล้วส่ง email มาที่ puvakorn@seapowergent.com หรือโทร. 084-001-5859 , 087-691-8333 ได้ตลอด 24ชม.

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 1.ทางบริษัทขอสงวนสิทธฺิ์ในการพิจารณาผู้ที่ได้รับการบริจาคแต่เพียงผู้เดียว โดยพิจารณาผ่านทางคณะกรรมการที่บริษัทแต่งตั้ง
 2.หลักเกณฑ์พิจารณา จะพิจารณาจากวัดถุประสงค์และความจำเป็นในการใช้งานเป็นหลัก ตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด
 3.การประกาศผล จะประกาศผลการพิจารณาให้รู้ทั่วกันผ่านทาง Website : www.seapowergent.com ทุกวันที่ 1 ของเดือน

เจตจำนงค์ : บจก. เอส.อี.เอ. พาวเวอร์ เจ็นท์ (S.E.A. Power Gent Co., Ltd) ต้องการจะมีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยการแบ่งส่วนของกำไรที่ได้จากการดำเนินธุรกิจ มาใช้ในโครงการเครื่องปั่นไฟเครื่องแรก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์ : โครงการเครื่องปั่นไฟเครื่องแรกมีขึ้นเพื่อบริจาค(ให้ฟรี!!!) เครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และแผงพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในสาธารณประโยชน์เช่นวัด โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยราชการ องค์การบริหารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ(ประเทศในกลุ่ม AEC) โดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดารที่การไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

เครื่องปั่นไฟเครื่องแรก โครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ฟรี เครื่องปั่นไฟเครื่องแรก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น